Alles over een uitvaart in Groningen

As verstrooien

Als mensen de as van een overledene willen verstrooien in Groningen dan zijn er verschillende mogelijkheden om dat te doen. Zo kan men de as verstrooien op het verstrooiveld van de begraafplaats of het crematorium.

Regels verstrooien as in Groningen

Het verstrooien van as is opgenomen in de APV van Groningen. In principe telt in Nederland de regel dat as mag worden verstrooid als de eigenaar van de grond daar toestemming voor heeft gegeven. Iemand die de as van een dierbare in zijn eigen tuin wil verstrooien hoeft in principe dus geen toestemming te vragen. Maar als iemand de as wil verstrooien in de tuin van de buurman, dan moet de buurman daar wel eerst toestemming voor geven. Nou komt het niet heel vaak voor dat mensen de as willen verstrooien in de tuin van de buurman. Maar het komt wel regelmatig voor dat mensen de as willen verstrooien op grond van de gemeente Groningen.

Omdat de gemeente er voor moet zorgen dat er geen overlast ontstaat zijn er een aantal regels vastgelegd in de APV. Hieronder de APV van Groningen mbt tot het verstrooien van as.

Afdeling 9 Verstrooiing van as
Artikel 5:36 Begripsomschrijvingen
In deze afdeling wordt verstaan onder incidentele asverstrooiing: het verstrooien van as als bedoeld in
de Wet op de lijkbezorging op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek buiten een
permanent daartoe bestemd terrein.
Artikel 5:37 Verboden plaatsen
1. Incidentele asverstrooiing is verboden:
a. op de gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen, tenzij de verordening anders
aangeeft;
b. op stilstaand oppervlakte water of kwetsbare waterstromen;
c. op plaatsen waar provinciale milieuverordeningen dat verbieden;
d. op verharde delen van de weg, portieken, pleinen, stoepen, bruggen/duikers, wandelpaden;
e. op kinderspeelplaatsen, ligweiden, speelweiden en openbare sport- en spelterreinen;
f. op ijsvlakten en bevroren grond;
g. op sneeuw;
h. op of vanaf bruggen, sluiscomplexen, steigers en remmingwerken.
2. Het college kan een besluit nemen waarin voor een bepaalde termijn wordt verboden dat op
andere plaatsen dan genoemd in het eerste lid asverstrooiing plaatsvindt.
3. Het college kan op verzoek van de nabestaande die zorg draagt voor de asbus op grond van
bijzondere omstandigheden ontheffing verlenen van het verbod uit het eerste lid, behoudens de
gemeentelijke begraafplaatsen en crematoriumterreinen.
Artikel 5:38 Hinder of overlast
1. Incidentele asverstrooiing is verboden indien daardoor hinder of overlast wordt veroorzaakt aan
derden.
2. Op het daartoe aangewezen terrein dient as uit een asbus verstrooid te worden onder toezicht van een medewerker van het crematorium en moet worden uitgevoerd met behulp van een asverstrooiingsapparaat.

Boete bij illegaal verstrooien as

Soms wil een familie de as verstrooien op een plekje in bijvoorbeeld een park in Groningen dat heel speciaal was voor de nabestaande(n) en de overledene. Officieel moet er dan eerst toestemming worden gevraagd om de as daar te verstrooien.

Mensen vragen zich wel eens af of ze een bekeuring krijgen als ze de as toch verstrooien zonder toestemming. Het is moeilijk te voorspellen of nabestaanden op de bon worden geslingerd als ze illegaal as verstrooien. Het zal natuurlijk ook te maken hebben met de locatie waar ze dit doen. Is het een plek waar veel mensen komen of is het een plek waar doorgaans helemaal niemand komt. Als er veel mensen komen dan is de kans aanwezig dat mensen er aanstoot aan nemen. Het is daarom verstandig om logisch na te denken voordat de as wordt uitgestrooid, want eenmaal verstrooid is de as niet meer terug te halen.

As verstrooien in zee

Het is ook mogelijk om de as van een overledene te laten verstrooien op zee. In dat geval wordt de as vanaf een boot of uit een vliegtuig verstrooid over zee. Er zijn verschillende manieren om dat te laten doen. De familie kan er voor kiezen om mee te varen of vliegen om dan zelf de as te verstrooien. Maar men kan de as ook laten verstrooien door mensen die dit vaker doen. Er zijn verschillende bedrijven die asverstrooiing op zee aanbieden. In de film hieronder ziet u een voorbeeld van hoe het verstrooien op zee werkt. Aqua Omega biedt ook verstrooien aan waarbij het vliegtuig vertrekt vanaf Groningen Airport.

As verstrooien bij crematorium Groningen

Op het terrein van Yarden Crematorium Groningen is een speciaal verstrooiveld waar de as van een overledene verstrooid kan worden. De as kan worden verstrooid door een medewerker van het crematorium of door nabestaanden. Het is ook mogelijk om de as te laten verstrooien zonder dat hier nabestaanden bij aanwezig zijn.

Crematorium Ommeland en Stad beschikt over zeer veel ruimte voor onder andere het verstrooien van de as in het prachtige Groningse landschap.

Kijk voor meer informatie over cremeren in het hoofdstuk Cremeren in Groningen.

As verstrooien op begraafplaats in Groningen

Er zijn verschillende begraafplaatsen in Groningen die een speciaal strooiveld hebben. Zo kan de as op begraafplaats Selwerderhof worden verstrooid voor 64 euro. Mensen die de as van een dierbare willen verstrooien kunnen contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats om te vragen naar de mogelijkheden en kosten.

Bel voor informatie met het Team Begraafplaatsen, tel. 050 367 46 00

Overlijden in regio Groningen melden?
Bel nu direct: 050 - 820 0674